Privaatsuspoliitika

 

Info Citycasino isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse ja analüüsi eesmärkidel

 1. Teie isikuandmete vastutavad töötlejad on Best4U OÜ (reg nr 11325461, aadress Mustamäe tee 43 Tallinn, Eesti), mis juhib Citycasinot, (edaspidi meie).
 2. Kasutame Teie esitatud elektroonilisi kontaktandmeid, et saata Teile Teie valitud valdkondade kohta infot ja eripakkumisi, eesmärgiga edendada Citycasisno ärisid. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse Teie nõusolek [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(a)].
 3. Kui annate vastava nõusoleku, saadame Teile personaalset infot ja pakkumisi, tuginedes meie arusaamale Teie huvidest ja käitumisest. Pakkumiste tegemisel võime näiteks võtta Teiega ühendust seoses Citycasino teenuste kasutamisega (nt kui eelistate Citycasino kindlaid mänge; kui olete osalenud üritustel või pakkumistes, pakume neid Teile uuesti; eripakkumised klientidele, kes on panustanud konkreetse summa jne). Eesmärk on Teid paremini tundma õppida ning motiveerida Teid meie teenuseid kasutama. Selle saavutamiseks kasutame nii profileerimist kui automaatset otsuste langetamist. Automaatsed otsused langetatakse tavaliselt inimese sekkumiseta. Teile ei teki nendest õiguslikke või muid samavõrd olulisi tagajärgi. Halvimal juhul saadame Teile pakkumisi, millest Te ei huvitu. Teil on õigus paluda inimesel sekkuda otsuste langetamisesse, avaldada otsuste osas arvamust ning neid vaidlustada. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse Teie nõusolek [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(a)].
 4. Palume Teil oma eelistused aeg-ajalt üle vaadata ning töötleme Teie isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel, kuni võtate oma nõusoleku(d) tagasi.
 5. Samuti edastame Teile infot ja eripakkumisi telefoni teel või kui külastate Citycasinot. Sellised pakkumised on tavaliselt personaalsed, st tuginevad meie ülalkirjeldatud arusaamale Teie huvidest ja käitumisest. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse meie õigustatud huvi Citycasino äri edendada [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(f)]. Sellisel juhul järeldame, et olukorda arvestades ei kaalu üle Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, millest tulenevalt tuleb Teie isikuandmeid kaitsta, meie õigustatud huvi. Teil on alati õigus töötlemine vaidlustada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärkidel. 
 6. Kasutame Teie esitatud või Teie Citycasino teenuste kasutusharjumuste alusel meie koostatud isikuandmeid koondatud kujul analüüsi teostamiseks, st eesmärgiga paremini mõista meie kliente, nende vajadusi ja käitumist, et langetada arukamaid turundus- ja äriotsuseid. Näiteks selgitamaks välja, millised Citycasino mängud on populaarsed; millises järjekorras mänge loetleda, et suurendada nende populaarsust. Kuigi algselt võib selline analüüs toetuda Teie isikuandmetele, kasutatakse andmeid koondatud kujul ning isikuandmed ei kajastu üheski aruandes. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse meie õigustatud huvi teha paremaid turundus- ja äriotsuseid ning edendada Citycasino äri [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(f)]. Sellisel juhul järeldame, et olukorda arvestades ei kaalu Teie huvid  või põhiõigused ja -vabadused, millest tulenevalt tuleb Teie isikuandmeid kaitsta, üle meie õigustatud huvi. Teil on alati õigus Teie olukorrast tulenevalt töötlemine vaidlustada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise analüüsi eesmärkidel, v.a kui meil on võimalik tuua mõjuvaid töötlemist õigustavaid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.
 7. Jätkame Teie isikuandmete töötlemist ülaltoodud eesmärkidel, kuni vaidlustate selle, võttes meilt õiguse töötlemist jätkata, või kuni Teil on kehtiv leping.
 8. Teil on kõik isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused, mh:
 • õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta; nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta antud nõusoleku kohaselt nõusoleku tagasivõtmise eel toimunud töötlemise õiguslikkust;
 • õigus saada kinnitust Teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta ning pääseda antud andmetele ligi;
 • õigus nõuda Teie vigaste või puudulike isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist;
 • õigus piirata töötlemist;
 • õigus pääseda ligi Teie isikuandmetele, mis olete meile esitanud, ning seda struktuursel, tavapärasel ning masinloetaval kujul, sh õigus edastada antud andmed meiepoolsete piiranguteta teisele vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus Teie elu- või töökohajärgse EL-i liikmesriigi järelevalveasutusele või Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Pange tähele, et kõik ülal loetletud õigused ei ole täielikud ning neid võib piirata isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud eesmärkidel. Mõningaid oma õigusi saate teostada, külastades Citycasino vastuvõttu või võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu.  

 1. Pange tähele, et meie muud isikuandmete töötlemist puudutavad tavad on toodud meie eraldiseisvas privaatsuspoliitikas, millega saate tutvuda meie veebilehel www.citycasino.ee . Citycasino privaatsuspoliitikaga saate tutvuda ka Citycasino vastuvõtus. Palun pange ka tähele, et nõusoleku(te) tagasivõtmine või turunduse ja analüüsi keelamine ei keela meil töödelda Teie isikuandmeid muudel privaatsuspoliitikates kirjeldatud eesmärkidel.
 2. Küsimuste korral võtke ühendust andmekaitseametnikuga, Meelis Luht, e-post info@citycasino.ee.

 

Info Citycasino klientide isikuandmete töötlemise kohta 

(Kinnitatud 19.05.2022) 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Best4U OÜ (edaspidi ettevõte) aadressiga Mustamäe tee 43, Tallinn 10619, Eesti, 8006600, info@citycasino.ee. 
 1. Ettevõtte andmekaitsespetsialistiga kontakteerumiseks saata e-kiri aadressile andmekaitse@citycasino.ee
 1. Kliendil on õigus saada teavet, kas ettevõte töötleb tema isikuandmeid, ning juhul kui töötleb, saada eelnimetatud andmetest koopia. 
 1. Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist. 
 1. Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek, kui töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. 
 1. Kliendil on õigus igal ajal loobuda otseturunduse eesmärkidel teostatavast isikuandmete töötlemisest. Loobumine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. 
 1. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Ettevõttel ei ole absoluutset kohustust andmeid kustutada. Ettevõte saab kustutada andmed, mida töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel, kui ettevõtte huvid ei kaalu üle Kliendi huve. Kustutamise õigus ei kohaldu andmetele, mida töödeldakse seadusliku kohustuste täitmiseks või lepingu alusel, kuni seadusest tulenev kohustus või lepingust tulenev kohustus kehtib. 
 1. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete (eelkõige õigustatud huvil põhinevale) töötlemisele ning piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud. 
 1. Kliendil on õigus saada tema isikuandmeid, mida ta on ise esitanud, struktureeritult ja masinloetaval kujul (kui see on tehniliselt võimalik) edastamaks need teisele teenuseosutajale. 
 1. Ettevõte avaldab andmetöötluse käigus klienti puudutavaid Isikuandmeid kolmandatele osapooltele juhul, kui see on vajalik õigusaktidest või lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. Andmete vastuvõtjateks on riigi- ja järelevalveasutused, ning teenuste pakkujad nagu, riikliku taustaga isikute (PEP) ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendaja, pokkeriturniiri haldamise tarkvara pakkuja, sõnumite ja emailide saatmise teenuse pakkuja, kliendi tagasiside registri teenuse pakkuja, online küsitluse teenuse pakkuja. 
 1. Teenuse osutamiseks võib ettevõte jagada kliendi andmeid teiste Best4U OÜ Groupi ettevõtetega. 
 1. Kliendil on õigus esitada kaebus andmete kasutamise kohta Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile esitades see e-kirjaga aadressile info@aki.ee või minnes Tatari 39, 10134, Tallinn. 
 1. Isikuandmete töötlemise kirjeldused:

  13.1    Kliendi isikuandmete kontroll Maksu- ja Tolliameti enesevälistuse registrist 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus §39 (8) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata mängualale ega osaleda hasartmängus 
  Andmete säilitamine: Päringu andmeid ei säilitata 

  13.2    Kliendi kasiinokeelu kontroll ettevõtte kasiinokeeldude registrist 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 33(1) ja  §35 (4) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata mängualale ega osaleda hasartmängus 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.3    Kliendi isikuandmete registreerimine mängusaali sisenemisel 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus  §37 (8) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata mängualale ega osaleda hasartmängus 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.4    Kliendi elukohariigi registreerimine mängusaali sisenemisel  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §36 (2) 4) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.5    Kliendi täiendavate isikuandmete, nagu sugu ja keel, registreerimine 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.6    Kliendi foto lisamine kliendi kontole 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.7    Riikliku taustaga isikute tuvastamine ja registreerimine 
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §20 (1) 5) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.8    Kliendi enesevälistuse avalduse vastuvõtmine ja saatmine Maksu- ja Tolliametisse 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus §39 (3) kuni (5) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel ettevõte keeldub avalduse vastuvõtmisest 
  Andmete säilitamine: Peale tehingu sooritamist andmed kustutatakse 

  13.9    Klientide taustainfo kontroll ja analüüs  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §20 (1) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.10    Tehingute registreerimine alates 2000€-st  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §19 (3) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata osaleda hasartmängus ja ettevõte keeldub hasartmänguvõitude väljamaksmisest 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.11    Alates 32 000€- sularahatehingutest või tehingute summast raporteerimine Rahapesu Andmebüroole 
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §49 (3) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel klienti ei lubata osaleda hasartmängus ja ettevõte keeldub hasartmänguvõitude väljamaksmisest 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.12    Jälgimiskaamerate salvestus mängusaalis turvalisuse tagamiseks 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 37 (14) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel kliendil puudub võimalus külastada mängusaali 
  Andmete säilitamine: 14 päeva 

  13.13    Jälgimiskaamerate info põhjal turvaülevaadete koostamine 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 33 (1) 1) 
  Andmete säilitamine: 3 aastat 

  13.14    Jälgimiskaamerate salvestus mängusaalis teeninduse hindamiseks 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 14 päeva 

  13.15    Klientidega kasiinos toimunud intsidentide registreerimine 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus § 33 (1) 1) 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.16    Citycasino kliendikaardi väljastamine 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Isikuandmete esitamata jätmisel Klubikaarti ei väljastata 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.17    Kliendi isiku tuvastamine ilma pin koodita pangakaardi tehingute teostamisel makseterminalis  
  Töötlemise alus: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus §19 (3) , §20 (1) 4), (2) ja (3) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel tehingut ei sooritata 
  Andmete säilitamine: Isikuandmeid ei säilitata 

  13.18    Boonuspunktide teenimine Klubikaardile mängides mänguautomaatidel või mängulaudadel 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.19    Preemiapunktide teenimine Klubikaardile mängu või marketingikampaania tulemusena 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.20    Boonuspunktide vahetamine rahaks või mänguvahenditeks 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.21    Boonuspunktide käibe analüüs kliendi Klubikaardi taseme määramiseks 
  Töötlemise alus: Klubikaardi leping 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.22    Osalemine paberpileti põhises marketingikampaanias 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 3 kuud peale kampaania lõppu 

  13.23    Potentsiaalsete klientide kontaktide kogumine avalikel üritustel 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: Kuni kliendi nõusoleku tagasivõtmiseni 

  13.24    Kliendile õnnemängude kohta turundusinfo saatmine e-kirja või sms-i teel 
  Töötlemise alus: Kliendi nõusolek  
  Andmete säilitamine: 1 aasta 

  13.25    Kliendi tagasiside esitamine, registreerimine ja käitlemine 
  Töötlemise alus: Hasartmänguseadus §35 (5) 
  Isikuandmete esitamata jätmisel ettevõttel puudub võimalus tagasisidele vastata 
  Andmete säilitamine: 1 aasta 

  13.26    Kliendipoolse ettevõtte vara rikkumise tõttu tekkinud võlgnevuse arvestus 
  Töötlemise alus: Kahju hüvitise osadena tasumise lepingu täitmiseks 
  Andmete säilitamine: 7 aastat 

  13.27    Mängija isikuandmete töötlemine Best4U andmeaidas otseturunduse pakkumiste tegemiseks 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

  13.28    Suurte võitude info ja analüüs 
  Töötlemise alus: Õigustatud huvi  
  Andmete säilitamine: Andmeid ei kustutata 

  13.29    COVID tõendi kontroll 
  Töötlemise alus: Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” punkt 20’18 3) 
  Andmete säilitamine: Andmeid ei säilitata 

  13.30    COVID tõendi info talletamine 
  Töötlemise alus: Andmesubjekti nõusolek 
  Andmete säilitamine: 5 aastat kliendi viimasest külastusest 

13.31     Jälgimiskaamerate salvestuse kasutamine õigusnõuete koostamiseks ja kaitsmiseks  
Töötlemise alus: Õigustatud huvi
Andmete säilitamine: Kahjusumma hüvitamiseni 

13.32      Kindlustuspoolse ettevõtte vara rikkumise tõttu tekkinud kahju info edastamine kindlustusseltsile  
Töötlemise alus: Õigustatud huvi
Andmete säilitamine: Kahjusumma hüvitamiseni 

Suurim võit meie kasiinos: 20 096,22€